Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định T-test trung bình 2 mẫu
Thực hành kiểm định T-test trung bình 2 trên SPSS
Thực hành kiểm định T-test trung bình 2 trên SPSS

Kiểm định T-test trung bình 2 mẫu

I. Giới thiệu T-test trung bình 2 mẫu độc lập