Home | KTL cơ bản | Kiểm định | T-test trung vị mẫu – Npar tests
Thực hành kiểm định t-test trung vị mẫu - SPSS
Thực hành kiểm định t-test trung vị mẫu - SPSS

T-test trung vị mẫu – Npar tests

I. Giới thiệu t-test trung vị mẫu