Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định tham số-phi tham số
Phân loại và lựa chọn kiểm định tham số vs phi tham số
Phân loại và lựa chọn kiểm định tham số vs phi tham số

Kiểm định tham số-phi tham số

Có hai loại kiểm định: kiểm định tham số (Parametric tests) và kiểm định phi tham số (Nonparametric tests).

Giới thiệu và lựa chọn loại kiểm định phù hợp