Home | KTL cơ bản | Kiểm định | T-test trung bình 1 mẫu
Thực hành Kiểm định t-test trung bình 1 mẫu - SPSS
Thực hành Kiểm định t-test trung bình 1 mẫu - SPSS

T-test trung bình 1 mẫu

I. Giới thiệu t-test trung bình 1 mẫu