Home | KTL cơ bản | Thang đo trong phân tích dữ liệu
Các loại thang đo trong phân tích dữ liệu
Các loại thang đo trong phân tích dữ liệu

Thang đo trong phân tích dữ liệu

1. Giới thiệu các loại thang đo

Để đo lường đúng các biến rất cần thiết phải xác định đúng thang đo. Các kiểu biến khác nhau đòi hỏi phải được đo lường theo những cách khác nhau. Có 4 loại thang đo thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu là thang đo danh nghĩa (nominal), thang đo thứ bậc (ordinal), thang đo khoảng (Interval) và thang đo tỉ lệ (Ratio). Sử dụng linh hoạt các thang đo trong việc đo lường biến sẽ giúp người nghiên cứu tiếp cận và phân tích đối tượng tốt hơn. Các loại thang đo trên lần lượt được trình bày ở bên dưới.

2. Sử dụng các loại thang đo

1.