Home | KTL cơ bản | Điểm dị biệt – Outliers
Xử lý điểm dị biệt - outliers trong thống kê
Xử lý điểm dị biệt - outliers trong thống kê

Điểm dị biệt – Outliers

I. ĐIỂM DỊ BIỆT LÀ GÌ?