Home | KTL cơ bản | Kiểm định | T-test trung vị mẫu – Stata
T-test trung vị mẫu - Stata
T-test trung vị mẫu - Stata

T-test trung vị mẫu – Stata

Kiểm định t-test trung vị mẫu (One sample median test) được sử dụng thay thế kiểm định t-test trung bình 1 mẫu trong trường hợp biến liên tục không có phân phối chuẩn. Do vậy, kiểm định t-test trung vị mẫu là một dạng của kiểm định phi tham số.