Home | KTL cơ bản | Kiểm định | T-test trung bình 1 mẫu – Stata
T-test trung bình 1 mẫu - Stata
T-test trung bình 1 mẫu - Stata

T-test trung bình 1 mẫu – Stata

Kiểm định t-test trung bình 1 mẫu (one sample t-test) là một kiểm định tham số, được sử dụng để kiểm tra liệu trung bình của 1 mẫu có phân phối chuẩn có bằng với một giá trị giả định ban đầu hay không.