Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney
Thực hành kiểm định Wilcoxon - Mann - Whitney trên SPSS
Thực hành kiểm định Wilcoxon - Mann - Whitney trên SPSS

Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney

I. Giới thiệu kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney