Home | KTL cơ bản | Đồ thị histogram
Đồ thị histogram về dạng phân phối của dữ liệu
Đồ thị histogram về dạng phân phối của dữ liệu

Đồ thị histogram

Histogram là gì?

Histogram là một dạng đồ thị cho phép bạn khám phá, hiển thị dạng phân phối tần suất của một tập dữ liệu liên tục. Nó cho phép chúng ta kiểm tra dạng phân phối (chẳng hạn, phân phối chuẩn), điểm dị biệt, độ trôi, độ nhọn của tập dữ liệu. Một đồ thị dạng histogram của một tập dữ liệu có dạng như hình sau:
Đồ thị histogram