Home | KTL cơ bản | Tương quan và hồi quy tuyến tính
Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (correlation vs regression)
Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (correlation vs regression)

Tương quan và hồi quy tuyến tính

I. GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN

Phân tích tương quan phân tích mối quan hệ giữa 2 biến. Giá trị của hệ số tương quan cho biết mức độ liên hệ mạnh giữa 2 biến. Yêu cầu của phương pháp là mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Trong nhiều trường hợp, phân tích tương quan có nhiều điểm tương đồng với hồi quy tuyến tính giản đơn. Chẳng hạn như cả hai đều cho thấy mối liên hệ giữa 2 biến. Hệ số ước lượng, cũng như hệ số tương quan giữa 2 biến càng lớn thì mức độ liên hệ giữa 2 biến càng chặt. Cả 2 đều cho giá trị p-value giống nhau trong các kiểm định giả thuyết.