Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định t-test trung bình 2 mẫu – Stata
Kiểm định t-test về sự bằng nhau của trung bình 2 mẫu độc lập
Kiểm định t-test về sự bằng nhau của trung bình 2 mẫu độc lập

Kiểm định t-test trung bình 2 mẫu – Stata

Kiểm định t-test trung bình 2 mẫu được sử dụng để kiểm tra xem giá trị trung bình của một biến ở 2 mẫu độc lập có bằng nhau hay không? Giả sử, chúng ta muốn kiểm tra xem điểm số các môn học có khác nhau giữa 2 nhóm sinh viên nam và nữ hay không. Ở đây, 2 nhóm con (nhóm sinh viên nam và nhóm sinh viên nữ) là 2 nhóm độc lập.