Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney – Stata
Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney về sự bằng nhau của trung bình 2 mẫu
Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney về sự bằng nhau của trung bình 2 mẫu

Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney – Stata

Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney hay còn gọi là kiểm định trung bình 2 mẫu là một dạng kiểm định phi tham số, được sử dụng để so sánh sự khác nhau giữa hai nhóm độc lập khi biến phụ thuộc có thể là biến thứ tự hoặc biến liên tục, nhưng không yêu cầu phải có phân phối chuẩn. Đây chính là sự khác nhau giữa kiểm định này với kiểm định t-test trung bình 2 mẫu độc lập.

  Xem thêm: Kiểm định phi tham số