Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định McNemar – Stata
Kiểm định McNemar trên Stata
Kiểm định McNemar trên Stata

Kiểm định McNemar – Stata

Giới thiệu về kiểm định McNemar

Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến nhị phân (dichotomous) thì kiểm định phù hợp được sử dụng để đánh giá sự khác nhau giữa 2 nhóm liên quan là kiểm định McNemar. Kiểm định McNemar sử dụng phân phối nhị thức (Binomial distribution) để kiểm tra sự khác nhau về ảnh hưởng của tác động ở 2 nhóm đối tượng là có ý nghĩa thống kê không?

Xem thêm: kiểm định phi tham số