Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định t-test cặp đôi – Stata
Kiểm định t-test cặp đôi trên Stata
Kiểm định t-test cặp đôi trên Stata

Kiểm định t-test cặp đôi – Stata

T-test cặp đôi (Paired t-test) được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm. Hai nhóm này sẽ có cùng các đối tượng quan sát, và có ý nghĩa chẳng hạn như tác động “trước/sau”, “tăng/giảm”…