Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định Fisher Exact – Stata
Kiểm định Fisher Exact trên Stata
Kiểm định Fisher Exact trên Stata

Kiểm định Fisher Exact – Stata

Kiểm định Fisher Exact được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa 2 biến danh mục. Kiểm định này được sử dụng thay thế kiểm định chi bình phương khi giá trị kì vọng của mỗi ô trong bảng nhỏ hơn 5.