Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định chi bình phương – Stata
Kiểm định Chi2 trên Stata
Kiểm định Chi2 trên Stata

Kiểm định chi bình phương – Stata

Kiểm định Chi bình phương được sử dụng để xét mối quan hệ thống kê giữa 2 biến danh mục. Trong Stata, kiểm định chi bình phương được thực hiện bằng câu lệnh tabulate với tùy chọn chi2. Kiểm định chi bình phương giả định rằng kì vọng của mỗi ô được tạo bởi lệnh tabulate phải lớn hơn 5. Nếu giả định này không thỏa mãn thì sử dụng kiểm định Fisher Exact để thay thế.