Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Độ phù hợp chi bình phương
Thực hành kiểm tra độ phù hợp Chi bình phương trên SPSS
Thực hành kiểm tra độ phù hợp Chi bình phương trên SPSS

Độ phù hợp chi bình phương

I. Giới thiệu độ phù hợp chi bình phương