Home | KTL cơ bản | Tạo biến trên Stata
Kiểm tra dữ liệu nhập trên SPSS
Kiểm tra dữ liệu nhập trên SPSS

Tạo biến trên Stata

Chúng ta đã tìm hiểu Stata cũng như là cú pháp lệnh cơ bản của Stata ở phần giới thiệu. Bài viết này sẽ trình bày về cách tạo biến mới, thay đổi biến hiện tại và cách tạo nhãn cho biến.