Home | KTL cơ bản | Nhập xuất dữ liệu với SPSS
Thao tác nhập xuất dữ liệu trên SPSS
Thao tác nhập xuất dữ liệu trên SPSS

Nhập xuất dữ liệu với SPSS

Nội dung phần này sẽ đề cập đến các bước tạo biến, nhập hoặc xuất dữ liệu thực hiện trên phần mềm SPSS. Có hai cách chính để nhập – xuất dữ liệu, đó là thao tác thủ công và nhập xuất bằng file.