Home | KTL cơ bản | Mô hình chính sách công – Ví dụ
Xác định biến trong mô hình phân tích chính sách công
Xác định biến trong mô hình phân tích chính sách công

Mô hình chính sách công – Ví dụ

Bài viết sẽ minh họa việc xác định các biến thích hợp trong mô hình phân tích chính sách công.