Home | KTL cơ bản | Mô hình chính sách công – Phần 3
Kỹ thuật ước lượng/phân tích mô hình chính sách công
Kỹ thuật ước lượng/phân tích mô hình chính sách công

Mô hình chính sách công – Phần 3

Sau khi xác định được vấn đề nghiên cứu trong phân tích chính sách công, bước tiếp theo là lựa chọn các biến trong mô hình. Từ đó sử dụng các kỹ thuật phân tích để ước lượng hoặc phân tích mô hình và đưa ra các kiến nghị chính sách. Bài viết sau sẽ lần lượt trình bày 3 nội dung này.