Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định Friedman – Stata
Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm
Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

Kiểm định Friedman – Stata

Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định Friedman được sử dụng khi muốn kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các nhóm khi biến phụ thuộc được đo lường là dạng thứ tự. Nó cũng có thể được sử dụng trong trường hợp biến phụ thuộc (dạng liên tục) vi phạm các giả định cần thiết của kiểm định ANOVA lặp một chiều, đặc biệt là, giả định về phân phối chuẩn.

Xem thêm: Kiểm định phi tham số