Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định dấu hạng Wilcoxon – Stata
Kiểm định dấu hạng Wilcoxon
Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon – Stata

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon (Wilcoxon signed rank sum test ) được sử dụng thay thế kiểm định t-test cặp đôi khi giả định về phân phối chuẩn của biến bị vi phạm. Về mặt ý nghĩa kiểm định dấu hạng Wilcoxon được sử dụng kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm (có cùng các đối tượng quan sát) như tác động “trước/sau”, “tăng/giảm”…

Xem thêm: kiểm định phi tham số