Home | KTL cơ bản | Khuynh hướng phân tán của dữ liệu
Khuynh hướng tập trung - phân tán của dữ liệu
Khuynh hướng tập trung - phân tán của dữ liệu

Khuynh hướng phân tán của dữ liệu

1. Giới thiệu về khuynh hướng phân tán của dữ liệu

Để biết xu hướng tập trung của dữ liệu ta dùng các tham số như Mean, Median, Mode. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng nữa cần phải trả lời khi xem xét một chất lượng của mẫu là “làm sao đo lường sự biến thiên (hay sự phân tán) của dữ liệu trong mẫu?” Vì có thể 2 mẫu có cùng trung bình nhưng sự biến thiên của dữ liệu là khác nhau. Bài viết sau sẽ tiếp tục bài khuynh hướng tập trung của dữ liệu trình bày về khuynh hướng phân tán của dữ liệu.