Home | KTL cơ bản | Khuynh hướng tập trung của dữ liệu
Trung bình - trung vị - điểm giữa - khoảng
Trung bình - trung vị - điểm giữa - khoảng

Khuynh hướng tập trung của dữ liệu

1. Giới thiệu về khuynh hướng tập trung của dữ liệu