Home | KTL cơ bản | Kiểm định | Kiểm định khác biệt các tỉ lệ – Stata
Kiểm định khác biệt các tỉ lệ trên Stata
Kiểm định khác biệt các tỉ lệ trên Stata

Kiểm định khác biệt các tỉ lệ – Stata

Kiểm định khác biệt các tỉ lệ như tên gọi được sử dụng để kiểm tra xem tỉ lệ các nhóm của biến phân loại 3 mức trở lên có khác ý nghĩa thống kê với nhau hay không. Chẳng hạn, chúng ta muốn biết sự khác nhau trong tỉ lệ người lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp như DNNN, DNTN, FDI, HTX… trong bộ dữ liệu có ý nghĩa thống kê hay không.