Home | KTL cơ bản | Đồ thị phân tán – Stata
Đồ thị phân tán đa biến
Đồ thị phân tán đa biến

Đồ thị phân tán – Stata

Đồ thị phân tán được sử dụng phổ biến để kiểm tra dữ liệu trong các phân tích thống kê. Nó cho biết dạng phân tán ngẫu nhiên của các biến phân tích trong tập dữ liệu. Thông qua đồ thị phân tán, nhà nghiên cứu có thể phát hiện xu hướng, cũng như các vấn đề liên quan đến khuyết tật của dữ liệu. Bài viết sẽ trình bày 10 loại đồ thị phân tán được sử dụng phổ biến trên phần mềm Stata.

Xem thêm ý nghĩa và công dụng của đồ thị phân tán trên SPSS