Home | KTL cơ bản | Chuyển đổi bảng ngang – bảng dọc trên SPSS
Chuyển đổi dữ liệu ngang - doc
Chuyển đổi dữ liệu ngang - doc

Chuyển đổi bảng ngang – bảng dọc trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU