Home | Bảng tra | Bảng tra thống kê Durbin-Watson
Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson
Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

Bảng tra thống kê Durbin-Watson

Kiểm định thống kê Durbin-Watson là một loại kiểm định được sử dụng phổ biến để phát hiện vấn đề tự tương quan trong mô hình tự hồi quy bậc 1. Sau khi chạy hồi quy, có thể sử dụng câu lệnh dwstat để có được giá trị thống kê Durbin-Watson tính toán (dw). Kết quả của dw sẽ được so sánh với các giá trị dL, dU tra bảng (ở mức ý nghĩa alpha và số biến giải thích trong mô hình). Các giá trị này được tổng hợp ở bảng bên dưới, cụ thể như sau: