Home | KTL cơ bản | Xuất kết quả Stata ra Excel, Word
Việc xuất kết quả Stata qua Excel hoặc Word sẽ dễ hơn bao giờ hết với 2 lệnh tab2xl và tab2docx
Việc xuất kết quả Stata qua Excel hoặc Word sẽ dễ hơn bao giờ hết với 2 lệnh tab2xl và tab2docx

Xuất kết quả Stata ra Excel, Word

Việc xuất kết quả Stata qua Excel hoặc Word sẽ dễ hơn bao giờ hết. Với 2 lệnh tab2xltab2docx bạn có thể dễ dàng xuất kết quả các bảng thống kê một chiều hoặc hai chiều ra Excel hoặc Word rất tiện lợi và đẹp mắt. Đầu tiên, tải 2 lệnh này về bằng công cụ net install trên cửa sổ nhập lệnh như sau:

  • net install http://www.stata.com/users/kcrow/tab2xl, replace
  • net install http://www.stata.com/users/kcrow/tab2docx, replace

*** Lưu ý: hai gói lệnh này chỉ hỗ trợ từ phiên bản Stata 15.1

Xuất kết quả Stata ra Excel

Câu lệnh tab2xl cho phép kết hợp với các trọng số [weights], các điều kiện if, in