Home | KTL cơ bản | Ước lượng dữ liệu bảng trên EViews – Lệnh LS
Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.
Ví dụ ước lượng dữ liệu bảng trên Eviews từ nhập số liệu, khai báo dữ liệu bảng, ước lượng OLS, Fixed Effects, Random effects và lựa chọn OLS - FE, FE - RE.

Ước lượng dữ liệu bảng trên EViews – Lệnh LS

Cú pháp của lệnh hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (tuyến tính lẫn phi tuyến) như sau:

ls(options) y x1 x2… hay tổng quát là ls(options) đặc_điểm_mô_hình