Home | KTL cơ bản | Phân tích hồi quy | Tương quan hạng Spearman – Stata

Tương quan hạng Spearman – Stata

Tương quan hạng Spearman được sử dụng thay thế tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường không yêu cầu có phân phối chuẩn. Nghĩa là, bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi bạn lo lắng về phân phối không chuẩn của dữ liệu. Tuy nhiên, điều này không phải thật luôn cần thiết[1].

Để hiểu rõ hơn về giả định của các phương pháp, ý nghĩa của hệ số tương quan các bạn đọc thêm ở bài:

Ví dụ: chúng ta muốn biết doanh số bán hàng ở một năm có mối quan hệ như thế nào với những năm trước và những năm sau đó. Dữ liệu về doanh số bán hàng từng năm của 25 cửa hàng được tổng hợp ở file dữ liệu thực hành là

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!