Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | Trắc nghiệm: độ co dãn
Trắc nghiệm về độ co dãn
Trắc nghiệm về độ co dãn

Trắc nghiệm: độ co dãn

130 câu hỏi trắc nghiệm của chương 4 (Độ co dãn). Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình nhé.

Chapter 4: Elasticity
  • Đáp án
1) B 11) A 21) A 31) C 41) D
2) D 12) C 22) B 32) B 42) A
3) C 13) B 23) C 33) A 43) C
4) B 14) B 24) A 34) C 44) B
5) A 15) D 25) D 35) A 45) B
6) A 16) C 26) C 36) B 46) A
7) A 17) B 27) D 37) C 47) C
8) A 18) C 28) D 38) C 48) C
9) A 19) D 29) C 39) C 49) B
10) D 20) A 30) C 40) C 50) D
51) C 61) C 71) D 81) C 91) A
52) A 62) A 72) A 82) B 92) D
53) D 63) D 73) D 83) D 93) A
54) D 64) B 74) B 84) A 94) D
55) B 65) C 75) C 85) A 95) C
56) C 66) D 76) C 86) C 96) A
57) D 67) A 77) B 87) A 97) A
58) D 68) C 78) B 88) C 98) A
59) C 69) C 79) B 89) D 99) C
60) A 70) B 80) B 90) C 100) A
101) B 111) B 121) C
102) B 112) A 122) D
103) A 113) B 123) A
104) A 114) D 124) B
105) D 115) A 125) A
106) D 116) B 126) D
107) D 117) B 127) D
108) A 118) C 128) B
109) A 119) C 129) B
110) C 120) B 130) D

Nguồn: Udayton.