Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | Trắc nghiệm: thị trường cạnh tranh độc quyền
Trắc nghiệm thị trường cạnh tranh độc quyền
Trắc nghiệm thị trường cạnh tranh độc quyền

Trắc nghiệm: thị trường cạnh tranh độc quyền

132 câu hỏi trắc nghiệm của chương 11 về thị trường cạnh tranh độc quyền . Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng rất phù hợp cho các bạn tự học nâng cao kiến thức hoặc soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm. Các bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình.

Chap 11: Monopolistic Competition and Oligopoly
  • Đáp án
1) B 11) C 21) D 31) B 41) D
2) A 12) A 22) B 32) A 42) B
3) B 13) D 23) D 33) C 43) D
4) C 14) B 24) A 34) B 44) D
5) D 15) D 25) D 35) B 45) C
6) A 16) B 26) B 36) D 46) B
7) B 17) D 27) B 37) B 47) B
8) C 18) A 28) C 38) C 48) D
9) A 19) A 29) A 39) A 49) A
10) C 20) C 30) A 40) C 50) D
51) C 61) A 71) B 81) D 91) C
52) A 62) C 72) B 82) D 92) B
53) D 63) B 73) A 83) D 93) C
54) A 64) B 74) B 84) A 94) C
55) C 65) B 75) D 85) B 95) D
56) C 66) A 76) B 86) B 96) B
57) C 67) C 77) C 87) C 97) D
58) A 68) D 78) B 88) A 98) C
59) C 69) B 79) C 89) B 99) C
60) A 70) B 80) B 90) C 100) B
101) B 111) A
102) C 112) D
103) C 113) B
104) C 114) D
105) B 115) B
106) A
107) D
108) D
109) B
110) A

Nguồn: Udayton.