Home | Trắc nghiệm | Tài chính | Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C8
Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)
Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C8

TCDN_1_C8_61: Cho vốn chủ sở hữu C = 400, tổng vốn kinh doanh T = 2000, hệ số nợ Hv bằng bao nhiêu?
○ 0,7
○ 0,2
● 0,8
○ 0,5

TCDN_1_C8_62: Đòn bẩy tài chính sẽ gây ra tác dụng ngược khi:
○ Tổng tài sản sinh ra 1 tỷ lệ lợi nhuận đủ lớn để bù đắp chi phí lãi vay
● Tổng tài sản sinh ra 1 tỷ lệ lợi nhuận không đủ lớn để bù đắp chi phí lãi vay
○ Lợi nhuận trên các khoản nợ lớn hơn so với số tiền lãi phải trả
○ Cả a & c

TCDN_1_C8_63: Cho Q = 3000 sản phẩm; giá bán một đơn vị sản phẩm P = 1.000.000 đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 600.000 đ/sản phẩm; chi phí cố định chưa có lãi vay FC = 600.000.0000đ; lãi vay I = 100.000.000đ, tính đòn bẩy tài chính DFL?
○ 2,0
● 1,2
○ 0,83
○ 4,0
Gợi ý: DFL EBIT / (EBIT – I) [Q.(P-V) – F]/ [Q.(P-V) – F – I]

TCDN_1_C8_64: Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp phản ánh:
○ Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận vốn CSH sẽ tăng bao nhiêu %
● Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %
○ Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ tăng1% thì lợi nhuận trước thuế và lãi vay sẽ tăng bao nhiêu %
○ Khi doanh thu hay sản lượng tiêu thụ giảm 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ tăng bao nhiêu %

TCDN_1_C8_65: Chỉ số P/E được định nghĩa như là:
○ EPS/ giá thị trường cổ phần thường
○ Giá thị trường cổ phần thường/vốn cổ phần
● Giá thị trường cổ phần thường/EPS
○ Không câu nào đúng

TCDN_1_C8_66: ___________ cho thấy một phần dòng tiền của công ty có thể trả cổ tức cho cổ đông hoặc đầu tư vào dự án khác?
● Dòng tiền tự do
○ Số dư tiền mặt
○ Các chứng khoán thị trường
○ Không câu nào đúng

TCDN_1_C8_67: Khi tính chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi, mẫu số là:
○ Số tiền cổ tức hàng năm
○ Thu nhập gộp từ doanh số cổ phần thường
● Thu nhập ròng từ doanh số cổ phần ưu đãi
○ Chi phí phát hành từ doanh số cổ phần ưu đãi
Gợi ý: chính bằng cổ tức hàng năm của cổ phần ưu đãi chia cho Giá thuần phát hành cổ phiếu ưu đãi (Giá bán trừ đi chi phí phát hành).

TCDN_1_C8_68: Nếu gọi D0: cổ tức hàng năm của một cổ phiếu thường; P: giá trị thị trường của một cổ phiếu thường; g: tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng của cổ tức thì khi tính chi phí sử dụng vốn cổ phần thường có nguồn là thu nhập giữ lại, tử số là:
○ D0(1+g)
○ D0(1+g) + g
● D0(1+g) + Pg
○ Tất cả đều sai

TCDN_1_C8_69: Nếu gọi D0: cổ tức hàng năm của một cổ phiếu thường; P: giá trị thị trường của một cổ phiếu thường; f: Chi phí phát hành một cổ phiếu thường; g: tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng của cổ tức thì khi tính chi phí sử dụng vốn cổ phần thường có nguồn từ phát hành mới, tử số là:
○ D0(1+g) + P(g-f)
○ D0(1+g) + g(P-f)
● D0(1-f) + Pg
○ D0(1-f) + g(P+g)

TCDN_1_C8_70: Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động (DOL)? Chọn 3 đáp án đúng
● phản anh mối quan hệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi

● Đòn bẩy sẽ cao trong các doanh nghiệp có chi phí cố định lớn và ngược lại

● Doanh nghiệp có định phí càng cao sẽ có mức lỗ càng lớn khi chưa vượt qua sản lượng hòa vốn

○ Doanh lợi vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp sẽ giảm khi lợi nhuận trước thuế và trả lãi không đủ lớn để trang trải lãi vay

TCDN_1_C8_71: Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính (DFL)? Chọn 3 đáp án đúng
● Là chỉ tiêu đánh giá chính sách vay nợ của doanh nghiệp
● Doanh lợi vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp sẽ giảm khi lợi nhuận trước thuế và trả lãi không đủ lớn để trang trải lãi vay
● Lợi nhuận trước thuế và trả lãi đủ lớn thì cần một biến động nhỏ về lợi nhuận trước thuế và trả lãi cũng tạo ra sự biến động về doanh lợi vốn chủ sở hữu.
○ Doanh nghiệp có định phí càng cao sẽ có mức lỗ càng lớn khi chưa vượt qua sản lượng hòa vốn

TCDN_1_C8_72: Đặc điểm của đòn bẩy tài chính (DFL)? Chọn 3 đáp án đúng
● Mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tổng hợp bằng mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính x mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động.
● DTL được tính theo công thức là [Q.(P-V)] / [Q.(P-V) – F – I] ● Phản ánh mức độ nhạy cảm của lợi nhuận vốn chủ sở hữu với sự thay đổi của doanh thu
○ DTL được tính theo công thức là [Q.(P-V)] * [Q.(P-V) – F – I]