Home | Trắc nghiệm | Tài chính | Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C8
Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)
Bộ đề thi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án + giải thích)

Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp – C8

TCDN_1_C8_41: Cho Q = 4000 sản phẩm; giá bán một sản phẩm P = 200.000đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí cố định đã bao gồm lãi vay FC = 350.000.0000 đồng; lãi vay I = 150.000.000 đồng, tính đòn bẩy kinh doanh DOL?
○ 2,0
○ 3,0
● 1,5
○ 0,5
Gợi ý: DOL Q.(P-V) / [Q.(P-V) – F]. Lưu ý ở đây FC đã bao gồm lãi vay

TCDN_1_C8_42: Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:
○ Kinh doanh
● Tổng hợp
○ Tài chính
○ Chung

TCDN_1_C8_43: Trong ________ tất cả các chi phí đều thay đổi.
○ Ngắn hạn
● Dài hạn
○ Chỉ số chi phí hoạt động biến đổi
○ Thay đổi doanh số

TCDN_1_C8_44: Cho Q = 4.000 sp, giá bán một đơn vị sản phẩm P = 400.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 250.000đ/sp, chi phí cố định không bao gồm lãi vay FC = 350.000.000đ, lãi vay bằng 50.000.000đ. Hãy tính đòn bẩy kinh doanh DOL?
○ 1,6
○ 0,8
○ 0,67
● 2,4
Gợi ý: DOL Q.(P-V) / [Q.(P-V) – F]. Lưu ý ở đây FC không bao gồm lãi vay

TCDN_1_C8_45: Trong doanh nghiệp có bao nhiêu loại đòn bẩy
○ 2
○ 3
● 4
○ 5

TCDN_1_C8_46: Tính DFL cho một công ty có EBIT 5.000.000$, định phí 2.000.000$, lãi vay 900.000$ và cổ tức cổ phần ưu đãi là 900.000$. Thuế suất 40%.
○ 4,33
○ 13,33
● 1,56
○ 1,92
Gợi ý: DFL EBIT / (EBIT – I), với I bao gồm lãi vay và cổ tức phải trả

TCDN_1_C8_47: Đòn bẩy ________ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh số và thu nhập mỗi cổ phần.
○ Kinh doanh
● Tổng hợp
○ Tài chính
○ Tất cả 3 điều trên

TCDN_1_C8_48: Nếu tỷ số nợ là 0,5; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:
○ 0,5
● 1,0
○ 1,5
○ Không câu nào đúng
Gợi ý: VCP/nợ 0,5/0,5

TCDN_1_C8_49: Để xác định được độ lớn đòn bẩy tổng hợp cần biết:
○ Sản lượng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm
○ Chi phí cố định, biến phí bình quân 1 đơn vị sản phẩm, lãi vay
● Cả a & b
○ Chi phí biến đổi, lãi vay

TCDN_1_C8_50: Cho Q = 4000 sản phẩm; giá bán một sản phẩm P = 200.000đ/sp; chi phí biến đổi bình quân AVC = 50.000đ/sp; chi phí cố định chưa có lãi vay FC = 350.000.0000 đồng; lãi vay I = 150.000.000 đồng, tính đòn tài chính DFL?
● 2,5
○ 0,4
○ 3,0
○ 1,0
Gợi ý: DFL EBIT / (EBIT – I) [Q.(P-V) – F]/ [Q.(P-V) – F – I]