Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | Trắc nghiệm: Kinh tế học là gì?
Kinh tế học là gì?
Kinh tế học là gì?

Trắc nghiệm: Kinh tế học là gì?

155 câu hỏi trắc nghiệm của chương 1 (Kinh tế học là gì?). Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình nhé.

Chương 1: Kinh tế học là gì
  • Đáp án
1) C 11) D 21) A 31) B 41) B
2) D 12) B 22) D 32) A 42) D
3) A 13) A 23) D 33) A 43) B
4) C 14) D 24) B 34) D 44) C
5) D 15) A 25) A 35) A 45) B
6) B 16) D 26) D 36) C 46) D
7) D 17) B 27) C 37) D 47) D
8) B 18) D 28) B 38) D 48) C
9) B 19) D 29) D 39) A 49) A
10) A 20) C 30) C 40) D 50) B
51) C 61) B 71) C 81) A 91) C
52) C 62) D 72) D 82) D 92) C
53) D 63) C 73) B 83) C 93) B
54) C 64) C 74) D 84) C 94) D
55) D 65) A 75) A 85) D 95) B
56) C 66) D 76) D 86) B 96) A
57) C 67) D 77) D 87) A 97) B
58) C 68) B 78) A 88) B 98) A
59) B 69) A 79) A 89) A 99) A
60) B 70) D 80) B 90) C 100) D
101) C 111) C 121) C 131) A 141) D
102) C 112) A 122) B 132) D 142) C
103) A 113) C 123) D 133) A 143) B
104) B 114) D 124) C 134) B 144) A
105) D 115) D 125) D 135) D 145) C
106) D 116) D 126) D 136) A 146) B
107) C 117) B 127) A 137) C 147) D
108) C 118) C 128) D 138) C 148) D
109) D 119) D 129) B 139) D 149) C
110) C 120) C 130) C 140) A 150) B
151) C 152) C 153) A 154) B 155) D

Nguồn: Udayton.