Home | Trắc nghiệm | Kinh tế học | Trắc nghiệm: cung – cầu trên thị trường
Trắc nghiệm: Mối quan hệ cung cầu trên thị trường
Trắc nghiệm: Mối quan hệ cung cầu trên thị trường

Trắc nghiệm: cung – cầu trên thị trường

158 câu hỏi trắc nghiệm của chương 3 (Cung – Cầu trên thị trường). Các câu hỏi được Udayton tổng hợp chi tiết, kĩ càng. Bạn có thể xem trực tiếp hoặc tải về và in ra để làm bài. Sau khi hoàn thành, bạn có thể đối chứng với đáp án bên dưới.

Chúc bạn nắm vững các kiến thức kinh tế học và nâng cao kỹ năng ngoại ngữ của mình nhé.

Chapter 3: Demand and Supply
  • Đáp án
1) A 11) B 21) C 31) D 41) B
2) A 12) A 22) C 32) C 42) A
3) C 13) B 23) B 33) C 43) A
4) B 14) C 24) A 34) A 44) B
5) D 15) B 25) D 35) A 45) D
6) C 16) B 26) D 36) D 46) D
7) D 17) C 27) D 37) C 47) D
8) A 18) A 28) A 38) B 48) C
9) A 19) B 29) C 39) D 49) B
10) B 20) C 30) C 40) A 50) B
51) A 61) D 71) B 81) D 91) B
52) D 62) D 72) A 82) C 92) B
53) D 63) A 73) D 83) A 93) C
54) B 64) D 74) B 84) A 94) B
55) A 65) D 75) A 85) A 95) C
56) B 66) D 76) C 86) A 96) B
57) C 67) A 77) C 87) D 97) D
58) C 68) C 78) D 88) B 98) B
59) D 69) C 79) A 89) B 99) A
60) C 70) C 80) C 90) B 100) D
101) A 111) A 121) B 131) C 141) A
102) D 112) D 122) D 132) A 142) B
103) B 113) D 123) C 133) B 143) C
104) A 114) C 124) A 134) C 144) C
105) C 115) D 125) C 135) C 145) A
106) D 116) A 126) B 136) A 146) B
107) B 117) B 127) A 137) B 147) B
108) A 118) D 128) B 138) A 148) A
109) B 119) B 129) B 139) D 149) A
110) A 120) B 130) A 140) A 150) A
151) C 152) B 153) C 154) C 155) D
156) C 157) A 158) B

Nguồn: Udayton.