Home | KTL cơ bản | Tạo biến trên SPSS
Tạo biến trên SPSS
Tạo biến trên SPSS

Tạo biến trên SPSS

Các biến có thể được mã hóa theo 2 cách như sau: mã hóa trong cùng một biến và mã hóa tạo một biến mới. Nội dung phần này sẽ hướng dẫn tập trung vào cách mã hóa và tạo biến mới trên SPSS. Đối với mã hóa tạo biến mới, có 3 dạng chính như mã hóa các giá trị đơn lẻ, mã hóa các khoảng giá trị, và mã hóa thành 2 nhóm phân loại.