Home | KTL cơ bản | Tạo biến giả nhanh trên Stata
inlist, inrange, cond, recode Stata
Sử dụng inlist, inrange, cond, recode để tạo biến giả trên Stata

Tạo biến giả nhanh trên Stata

Biến giả được sử dụng rất thường xuyên trong các mô hình phân tích. Để tạo một biến giả, trên Stata chúng ta có rất nhiều công cụ hỗ trợ như inlist, inrange, cond hoặc lệnh recode. Đặc biệt trong trường hợp một biến giả là kết hợp của nhiều phép toán logic, ví dụ, tôi muốn tạo biến giả tên là dnb với ý nghĩa là vùng Đông Nam bộ bao gồm các tỉnh từ Bình Phước đến TpHCM. Mỗi tỉnh trong bộ dữ liệu của TCTK được gán cho một mã số từ 1 đến 63. Trong trường hợp này biến dnb sẽ bao gồm các tỉnh có mã số từ 45 – 50.