Home | Thẻ: OLS ( trang 3)

Thẻ: OLS

Tương quan và hồi quy tuyến tính

Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (correlation vs regression)

I. GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH GIẢN ĐƠN Phân tích tương quan phân tích mối quan hệ giữa 2 biến. Giá trị của hệ số tương quan cho biết mức độ liên hệ mạnh giữa 2 biến. Yêu cầu của phương pháp là mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Trong nhiều ...

Đọc tiếp »

Hệ số tương quan hạng Spearman

Thực hành tính hệ số tương quan Spearman trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ TƯƠNG QUAN HẠNG SPEARMAN Sử dụng tương quan hạng Spearman để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường. Bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi bạn lo lắng về phân phối không ...

Đọc tiếp »

Hệ số tương quan Pearson

Tính hệ số tương quan Pearson - SPSS

GIỚI THIỆU VỀ SỰ TƯƠNG QUAN - CORRELATION Tương quan (correlation) cho biết mối liên hệ tương đối giữa 2 biến. Hệ số tương quan (correlation coefficient) sẽ cho biết độ mạnh hay mức độ liên hệ giữa 2 biến. Hệ số tương quan có thể được xác định qua 2 phương pháp: Hệ số tương quan Pearson Tương quan ...

Đọc tiếp »

Phân phối chuẩn hóa – Normality

Kiểm tra tính phân phối chuẩn trên SPSS

Giả định phân phối chuẩn Vì sự chuẩn hóa của dữ liệu (phân phối chuẩn) là một trong những giả định quan trọng cho đa số các kiểm định thống kê. Trong chương trình Kinh tế lượng, thống kê được giảng dạy tất cả các kiểm định hoặc phương pháp phân tích đều dựa trên giả định về tính phân ...

Đọc tiếp »