Home | Thẻ: OLS ( trang 2)

Thẻ: OLS

Hồi quy tuyến tính – OLS – Stata

Hồi quy tuyến tính OLS trên Stata

Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định mối quan hệ tuyến tính giữa một (hồi quy tuyến tính giản đơn) hoặc nhiều biến giải thích (hồi quy tuyến tính đa biến) với một biến phụ thuộc dạng liên tục. Thông thường có 3 phương pháp được sử dụng phổ biến để ước lượng mô hình ...

Đọc tiếp »

Tương quan hạng Spearman – Stata

Hệ số tương quan Spearman

Tương quan hạng Spearman được sử dụng thay thế tương quan Pearson để kiểm tra mối quan hệ giữa hai biến được xếp hạng hoặc một biến được xếp hạng và một biến đo lường không yêu cầu có phân phối chuẩn. Nghĩa là, bạn có thể sử dụng tương quan hạng Spearman thay cho hồi quy/tương quan Pearson khi ...

Đọc tiếp »

Tương quan Pearson – Stata

Phân tích tương quan Pearson

Giá trị hệ số xác định R bình phương trong hồi quy tuyến tính giản đơn chính là tham số ước lượng của hệ số tương quan Person. Nội dung bài viết này trình bày về hệ số tương quan Pearson. Tương quan (correlation) cho biết mối liên hệ tương đối giữa 2 biến. Hệ số tương quan (correlation coefficient) ...

Đọc tiếp »

Lựa chọn dạng hàm

I. GIỚI THIỆU VỀ LỰA CHỌN DẠNG HÀM Để xác định mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển CLRM, chúng ta phải lựa chọn một dạng hàm cụ thể. Chúng ta có thể chọn bất kì dạng hàm nào mà các tham số được ước lượng là tuyến tính. Nếu chúng ta chọn sai dạng hàm, thì mô hình ...

Đọc tiếp »

Sai lầm loại I – Sai lầm loại II

Các loại sai lầm thống kê: sai lầm loại I và sai lầm loại II

I. GIỚI THIỆU VỀ SAI LẦM LOẠI I – SAI LẦM LOẠI II Đối với bất kỳ một thủ tục kiểm định nào có thể xảy ra ba trường hợp sau: (1) quyết định đúng được thực hiện (nghĩa là chấp nhận giả thuyết đúng và bác bỏ giả thuyết sai), (2) giả thuyết đúng bị bác bỏ, (3) giả thuyết ...

Đọc tiếp »

Hồi quy tuyến tính đa biến – SPSS

Hồi quy tuyến tính đa biến - SPSS

I. GIỚI THIỆU HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN Hồi quy tuyến tính đa biến là dạng mở rộng của hồi quy tuyến tính giản đơn cho 2 hay nhiều biến độc lập. Nó được sử dụng khi chúng ta muốn dự báo một biến kết quả (biến phụ thuộc) theo giá trị của 2 hay nhiều biến giải thích ...

Đọc tiếp »