Home | Thẻ: Factor ( trang 4)

Thẻ: Factor

Thang đo Likert

Thang đo Likert scale

Thang đo Likert là một thang đo đơn hướng. Thang đo Likert cùng với thang đo Thurstone và Guttman là ba thang đo đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Bài viết này sẽ trình bày cách xây dựng một thang đo  Likert cùng với việc quản lý thang đo. 1. Phát biểu chủ đề Như các phương pháp xây ...

Đọc tiếp »

Thang đo Thurstone – Thurstone scale

Thang đo đơn hướng Thurstone

Thang đo Thurstone là một trong ba đơn hướng được sử dụng phổ biến nhất. Ba cách để phát triển một thang đo Thurston là: phương pháp các khoảng xảy ra bằng nhau (method of equal-appearing intervals); phương pháp khoảng kế tiếp bằng nhau (method of successive intervals); và phương pháp so sánh cặp đôi (method of paired comparisons). Các phương pháp ...

Đọc tiếp »

Thang đo đơn hướng – Unidimensional

Thang đo đơn hướng - Likert Scale

Để tìm hiểu về các thang đo trong nghiên cứu hành vi thì đầu tiên cần tìm hiểu về chiều hướng của các thang đo. Thang đo đơn hướng là một loại thang đo được sử dụng phổ biến trong hầu hết các nghiên cứu hành vi. Bài viết này sẽ đi sâu trình bày các khái niệm hướng, tính ...

Đọc tiếp »

Phân tích thành phần chính PCA trên EViews

Phân biệt PCA vs EFA

Về mặt nguyên tắc thực hiện, phân tích thành phần chính PCA sẽ mô hình hóa cấu trúc phương sai của một tập biến quan sát bằng cách sử dụng kết hợp tuyến tính của các biến với mục đích trích được 1 số ít các thành phần có thể mô tả gần đúng nhất cấu trúc phương sai ban đầu. ...

Đọc tiếp »

Tản mạn về mô hình SEM

Toán tử trễ, nghiệm đơn vị, định lí Wold...

Các phương pháp ANOVA, hồi quy tuyến tính đa biến, ANCOVA, MANOVA trong phương pháp hồi quy tuyến tính tổng quát (GLM) được xem là 1 trường hợp giới hạn của mô hình SEM (Fan, 1997). Vậy mô hình SEM là gì? Vì sao mô hình SEM cho phép thực hiện các phân tích linh hoạt hơn GLM và ngày ...

Đọc tiếp »

Measurement model và Structural model trong mô hình SEM

Đánh giá tính hợp lí của mô hình cấu trúc

Khi xử lý các mô hình liên quan đến nhiều tập biến và mối quan hệ giữa chúng, trong nhiều trường hợp các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng riêng rẻ các kỹ thuật thống kê như phân tích phương sai (ANOVA) hoặc hồi quy tuyến tính đa biến. Tuy nhiên, việc sử dụng các kỹ thuật thống kê này ...

Đọc tiếp »

Regression, path analysis, EFA, CFA trong mô hình SEM

Ước lượng các mối quan hệ sử dụng phân tích nhánh

Một mô hình phương trình cấu trúc (mô hình SEM) điển hình, thông thường bao gồm các thành phần chính như sau: Regression model Path model Factor (EFA, CFA) model Structural model 3 thành phần đầu tiên (regression, path và factor) được gọi chung là mô hình đo lường. Mô hình SEM là sự kết hợp của mô hình đo ...

Đọc tiếp »

Giới thiệu về mô hình SEM

Mô hình phương trình cấu trúc - SEM

Các phương pháp ANOVA, hồi quy tuyến tính đa biến, ANCOVA, MANOVA trong phương pháp hồi quy tuyến tính tổng quát (GLM) được xem là 1 trường hợp giới hạn của mô hình SEM (Fan, 1997). Vậy mô hình SEM là gì? Vì sao mô hình SEM cho phép thực hiện các phân tích linh hoạt hơn GLM và ngày ...

Đọc tiếp »

Phương pháp phân tích phân tách – Stata

Phương pháp phân tích phân tách

Hàm phân tách tuyến tính, chẳng hạn phân tích phân tách (discriminant analysis) được sử dụng để thực hiện một kiểm định đa biến về sự khác nhau giữa các nhóm. Ngoài ra, phân tích phân tích còn được sử dụng để xác định số nhóm tối thiểu cần thiết để mô tả các sự khác nhau này. Bài viết ...

Đọc tiếp »