Home | Thẻ: aOLS ( trang 2)

Thẻ: aOLS

Hiện tượng đa cộng tuyến – STATA

Hiện tượng đa cộng tuyến - multicollinearity

I. Giới thiệu về đa cộng tuyến Khi các biến giải thích có một mối cộng tuyến hoàn hảo thì các ước lượng cho mô hình sẽ không thể tính toán một cách đầy đủ. Sự cộng tuyến giữa 2 biến có nghĩa là có sự kết hợp gần như tuyến tính hoàn hảo giữa 2 biến. Mối quan hệ ...

Đọc tiếp »

Hiện tượng phương sai thay đổi

Phương sai thay đổi - Hesteroskadasticity

Giả định sự đồng nhất phương sai của phần dư Trước khi tiến hành kiểm tra tính chất đồng nhất của phương sai phần dư chúng ta nhắc lại, các giả định quan trọng của ước lượng OLS: Linearity - Biến phụ thuộc là một hàm tuyến tính của các biến độc lập và thành phần sai số ngẫu nhiên. ...

Đọc tiếp »

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư – STATA

Hướng dẫn kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư trên Stata

Đặt vấn đề về tính chất phân phối chuẩn của phần dư Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hồi quy tuyến tính đa biến yêu cầu các biến liên tục và phần dư phải có phân phối chuẩn. Đây là một giả định quan trọng, tuy nhiên, nhiều nhà thống kê học cho rằng tính chất phân phối chuẩn của ...

Đọc tiếp »

Phát hiện khuyết tật dữ liệu trên STATA

Khuyết tật dữ liệu như outliers, influence, high leverage

GIỚI THIỆU VỀ KHUYẾT TẬT DỮ LIỆU Khuyết tật dữ liệu hay còn gọi là dữ liệu không bình thường hoặc bị ảnh hưởng. Đây là các trường hợp một hoặc một nhóm quan sát mà sự tồn tại của nó có thể ảnh hưởng mạnh đến sự ổn định của kết quả hồi quy. Những dữ liệu có các ...

Đọc tiếp »

Hồi quy Robust – STATA

Trọng số Biweight Huber trong hồi quy robust

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY ROBUST Hồi quy robust là một dạng thay thế cho hồi quy OLS khi dữ liệu có chứa các giá trị dị biệt hoặc quan sát ảnh hưởng. Hồi quy robust cũng có thể được sử dụng cho mục đích phát hiện các quan sát có ảnh hưởng. Hồi quy robust có thể được ...

Đọc tiếp »

Phân tích tương quan chính tắc – SPSS

Phân tích tương quan chính tắc (Cononical correlation)

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN CHÍNH TẮC Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống với hồi quy đa biến bội trong trường hợp xác định mối quan hệ nhưng không xác định đâu ...

Đọc tiếp »

Phân tích tương quan chính tắc – STATA

Phân tích tương quan chính tắc (Cononical correlation)

Giới thiệu về phân tích tương quan chính tắc Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống với hồi quy đa biến bội trong trường hợp xác định mối quan hệ nhưng không xác định đâu là ...

Đọc tiếp »

Hiện tượng tự tương quan – autocorrelation

Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

I. GIỚI THIỆU VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi các sai số bị tương quan với nhau. Trong trường hợp này, sai số nhiễu của các quan sát khác nhau được tính từ các phân phối khác nhau không phải là phân phối của các biến giải thích. Ví dụ Giả sử ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối Student – t

Thương số của biến có phân phối chuẩn hóa và biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối Student. Phân phối Student được sử dụng trong kiểm định hệ số

Giới thiệu phân phối Student Phân phối Student được sử dụng phổ biến trong các kiểm định giả thuyết liên quan đến các hệ số (hệ số ước lượng, độ lệch chuẩn…). Ngoài ra, phân phối Student (đôi khi còn gọi là thống kê t) còn được sử dụng kết hợp với các thống kê khác như thống kê chi ...

Đọc tiếp »