Home | KTL cơ bản | Sử dụng _n và _N trên Stata
Bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư VHLSS bao quát rất nhiều mặt của đời sống của hộ gia đình, do vậy, VHLSS được sử dụng trong rất nhiều các nghiên cứu.
Bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư VHLSS bao quát rất nhiều mặt của đời sống của hộ gia đình, do vậy, VHLSS được sử dụng trong rất nhiều các nghiên cứu.

Sử dụng _n và _N trên Stata

_n và _N là các biến hệ thống của Stata. _n cho biết vị trí của quan sát hiện tại trong dữ liệu. Bạn có thể sử dụng _n để tạo một biến số thứ tự cho mỗi quan sát. Trong khi _n cho biết số thứ tự của mỗi quan sát thì _N chính là giá trị lớn nhất của _n. Nếu không có tùy chọn by thì _N chính là giá trị của _n cho quan sát cuối cùng.