Home | KTL cơ bản | Sơ lược về hồi quy Logit
Mối quan hệ giữa giá trị xác suất và odds là cơ sở giải thích kết quả hồi quy logit
Mối quan hệ giữa giá trị xác suất và odds là cơ sở giải thích kết quả hồi quy logit

Sơ lược về hồi quy Logit

Kết quả ước lượng của một biến phụ thuộc dạng nhị phân trong các hồi quy logit có được dựa trên giả định rằng việc chuyển đổi logit của biến phụ thuộc có một mối quan hệ tuyến tính với các biến giải thích. Điều này làm cho việc giải thích của các hệ số hồi quy của mô hình khác đôi chút so với mô hình hồi quy OLS. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ đi qua các khái niệm về tỷ số odds và cố gắng giải thích các kết quả hồi quy logit trong một vài ví dụ.