Home | KTL nâng cao | Phương pháp sai biệt kép – DID

Phương pháp sai biệt kép – DID

I. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP SAI BIỆT KÉP

Phương pháp khác biệt trong sự khác biệt (Difference in Differences) hay còn gọi là phương pháp sai biệt kép (DID) [World bank, 2010] ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu phân tích hiệu quả tác động của chính sách.

Về cơ bản, phương pháp sai biệt kép so sánh các nhóm tác động và đối chứng dựa trên những khác biệt trong kết quả ở từng thời kỳ quan sát. Có nghĩa là, nếu có hai thời kỳ t = 0 trước chương trình và t = 1 sau triển khai chương trình và (Y_i^T), (Y_i^C) là các kết quả tương ứng với nhóm tác động (treated) và nhóm đối chứng (control) ở thời kỳ t, phương pháp sai biệt kép sẽ cho phép tính toán tác động chương trình bình quân như sau:

(DID = E(Y_1^T - Y_0^T|{T_1} = 1) - E(Y_1^C - Y_0^C|{T_1} = 0)begin{array}{ccccccccccccccc}{}&{}&{(1.1)}end{array})

Trong phương trình 1.1, ({T_1}) = 1 chỉ sự tác động hay tác động của chương trình, còn ({T_1}) = 0 chỉ khu vực không tác động. Chẳng hạn, ta có thể cần tính toán các yếu tố mà người nghiên cứu không được quan sát như khác biệt trong khả năng bẩm sinh hay tính cách giữa các đối tượng tác động và đối chứng hay hiệu quả của việc chọn địa điểm không ngẫu nhiên ở cấp hoạch định chính sách. Phương pháp sai biệt kép giả định rằng tính không đồng nhất không được quan sát này KHÔNG ĐỔI THEO THỜI GIAN, và không có liên hệ gì với tác động trong thời kì. Vì vậy sai số sẽ được bù trừ hết bằng cách tính sai phân. Tuy nhiên, trong giả định này vẫn tồn tại những vấn đề có thể lý giải được và sẽ được đề cập đến ở những phần sau.

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký gói Premium. Trân trọng!