Bài đăng gần đây

Thay thế giá trị rỗng - missing values

Giá trị trống – missing values

1. Vì sao lại có giá trị trống? Giá trị trống (missing) có thể là ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên. Giá trị trống ngẫu nhiên bởi vì đối tượng không chú ý trả lời ...

Đọc tiếp »
Kiểm tra dữ liệu nhập trên SPSS

Kiểm tra dữ liệu nhập – Data screening

Bước đầu tiên trong kiểm tra dữ liệu nhập (Data Screening) là sử dụng bảng tần suất “Frequencies” Chọn Analyze –> Descriptive Statistics –> Frequencies Chuyển tất cả các biến vào cửa sổ Variable(s). Bấm ...

Đọc tiếp »
Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các kiểm định giả thuyết thống kê

Kiểm định giả thuyết thống kê

I. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ Khi thực hiện một nghiên cứu định lượng (quantitative research), chúng ta phải cố gắng trả lời các câu hỏi nghiên cứu (research questions) hay các giả thuyết ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy