Bài đăng gần đây

Đồ thị phân tán của đường hồi quy

Đồ thị hồi quy trên Stata

Các đồ thị hồi quy (Regression fit plots) được sử dụng để kiểm tra độ phù hợp của các biến dự đoán trong phân tích hồi quy tuyến tính. MỘt loại đồ thị hồi quy ...

Đọc tiếp »
Đồ thị phân phối dạng Box-plot

Đồ thị phân phối trên Stata

Phần nội dung có thu phí bên dưới đã được ẩn. Xin mời bạn đăng nhập để tiếp tục nội dung... Username Mật khẩu Quên mật khẩu? * Nếu chưa có tài khoản Premium, mời ...

Đọc tiếp »
Đồ thị thanh 2 chiều

Đồ thị thanh – Stata

Đồ thị thanh (bar chart) rất hữu ích trong việc mô tả trực quan dữ liệu. Thông thường nó được sử dụng hỗ trợ thêm trong các suy diễn thống kê. Chẳng hạn, đồ thị ...

Đọc tiếp »
Đồ thị phân tán đa biến

Đồ thị phân tán – Stata

Đồ thị phân tán được sử dụng phổ biến để kiểm tra dữ liệu trong các phân tích thống kê. Nó cho biết dạng phân tán ngẫu nhiên của các biến phân tích trong tập ...

Đọc tiếp »

Chuyên đề nâng cao

Phân tích hồi quy